Faliújság

Munkaszüneti Napok

Tájékoztatás

intézményünk 2019-es évre vonatkozó nyitva tartási rendjéről.

 

Intézményünkben a tavaszi szünet időpontja: 

2019. április 23- április 26-ig.

A tavaszi szünet ideje alatt óvodánk nyitva tart. Előzetes igényfelmérés alapján működünk, összevont csoportokkal.

2019. április 19-én (Nagypéntek) óvodánk zárva tart.

2019. június 17-től összevont csoportokkal működünk az óvodában, előzetes igényfelmérés alapján.

 

Nyári szünet:

2019. július  22.- 26-ig 

Az intézmény ezen időszak alatt ZÁRVA tart. 

 

 

Kelt: Tamási, 2019. február 05.

 

Weil Péterné Szirmai Mária
Intézményvezető- helyettes

Beiratkozás

Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan

Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2019. április 29. 7:00 17:00 óra között
2019. április 30. 7:00 17:00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3., intézményvezetői iroda (felső épület)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
  • a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.


AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2019/2020. nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2019. május 31. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Tamási Város Önkormányzatához.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

A bölcsődében a 2019/2020. nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2019. május 02. 7:00- 17:00 óra között.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

 

Felvételi Tájékoztató

 

Tájékoztató a bölcsődei felvételi előjegyzéssel kapcsolatos teendőkről

 

A bölcsődei felvételi előjegyzéshez szükséges kitölteni és a bölcsődevezető részére személyesen benyújtani a csatolt JELENTKEZÉSI LAP elnevezésű nyomtatványt, továbbá az ellátásra való jogosultságot igazoló dokumentumokat:

- gyermek lakcímét igazoló kártyának másolatát,

- szülők munkaviszonyára vonatkozó munkáltatói igazolást,

- gyermek TAJ kártyájának másolatát.
Felvételi előjegyzésre jelentkezni az év folyamán folyamatosan lehet az alábbi telefonszámon egyeztetett időpontban:
+36 20 560-8727

 

Megjegyzés: az előjegyzés nem minősül szerződéskötésnek. A felvétel a jelzett igények és a jogosultság elbírálásának alapján meghatározott sorrendben történik a gyermek érdekeit és jogait szem előtt tartva. A szülőket a bölcsődevezető minden esetben tájékoztatja a felvétel lehetséges időpontjáról és körülményeiről. Szolgáltatói szerződés megkötése a felek egyetértésével történik.

 

Jelentkezési Lap Letöltése